ماشین کیسه پر کن تجهیزات جانبی
کیسه پرکن مدل S20 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 400 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل S20 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 400 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدل S40 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 750 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل S40 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 750 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدل S60 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 1100 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل S60 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 1100 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدل F20 مخصوص مواد پودری با ظرفیت 400 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل F20 مخصوص مواد پودری با ظرفیت 400 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدل F40 مخصوص مواد پودری با ظرفیت700  کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل F40 مخصوص مواد پودری با ظرفیت700 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدلFDL1600 مخصوص مواد گرانولی و پودری با ظرفیت 1600 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدلFDL1600 مخصوص مواد گرانولی و پودری با ظرفیت 1600 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدلFDL2000 مخصوص مواد گرانولی و پودری با ظرفیت 2000 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدلFDL2000 مخصوص مواد گرانولی و پودری با ظرفیت 2000 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدل H10 مخصوص مواد میکرونیزه با ظرفیت 150 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل H10 مخصوص مواد میکرونیزه با ظرفیت 150 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدل LTL10 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 200 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل LTL10 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 200 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

کیسه پرکن مدل JF-B2 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 25 کیسه در ساعت تصویر
کیسه پرکن مدل JF-B2 مخصوص مواد گرانولی با ظرفیت 25 کیسه در ساعت

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ

دستگاه توزین مواد عبوری RTM W تصویر
دستگاه توزین مواد عبوری RTM W

آشنایی با دستگاه دریافت کاتالوگ